Aangesloten bij Kwaliteitsregister Paramedici en NVLF, de beroepsvereniging van logopedisten

Lees- en schrijfstoornissen

Wat doet de logopedist bij lees- en schrijfstoornissen?

Moeilijkheden met lezen en schrijven (spellen) geeft problemen met veel schoolse taken. Voordat kinderen leren lezen en spellen kunnen er al problemen zijn met de spraak- en/of taalontwikkeling. Specifieke risicofactoren voor dyslexie in de eerste jaren van de basisschool kunnen door (gespecialiseerde) logopedisten goed worden gesignaleerd en begeleid.

Veel lees- en spellingsproblemen vinden hun oorsprong in problemen met de taalontwikkeling, fonologie en/of de auditieve vaardigheden. De logopedist is deskundig op het terrein van spraak en taal en onderscheidt zich daarmee van andere disciplines die zich bezig houden met dyslexie. Met deze expertise kan de logopedist een essentiële bijdrage leveren aan de begeleiding en behandeling van kinderen met dyslexie. De behandeling van dyslexie dient in een zo vroeg mogelijk stadium plaats te vinden, zodat zo snel mogelijk de basisvaardigheden kunnen worden geleerd, die nodig zijn voor het lezen en spellen.  

Concreet betekent dit dat voor de logopedist de volgende taken kunnen worden onderscheiden:

  • Vroege signalering van achterstanden in de auditieve/fonologische vaardigheden
  • Trainen van taal-, luister- en articulatievaardigheden
  • Opzetten van een voorschotbehandeling in groep 2 (systematisch aanleren van letters en verstevigen van klank-tekenkoppeling),waardoor een kind niet met een achterstand begint aan leesonderwijs in groep 3
  • Remediërende hulp bij lees- en spellingsproblematiek na het eerste leerjaar bij kinderen bij wie de lees- en spellingsproblemen samengaan met algemene taalproblematiek
  • Samenwerking met leerkracht
  • Advisering van de ouders
  • Een bijdrage leveren aan de diagnostiek, door vastlegging van het niveau van auditieve-, fonologische- en taalvaardigheden
  • Tijdige en adequate doorverwijzing
“We leven in een maatschappij, waarin communiceren erg belangrijk is”