Aangesloten bij Kwaliteitsregister Paramedici en NVLF, de beroepsvereniging van logopedisten

Belangrijke informatie

Op deze pagina treft u belangrijke informatie rondom logopedie in het algemeen. De praktijk is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie. Alle in deze praktijk werkzame logopedisten staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici.

Verwijzing

U kunt door uw huisarts, jeugdarts of een specialist (KNO-arts, neuroloog, tandarts, orthodontist of anderen) worden verwezen voor onderzoek of behandeling. Vanaf 1 augustus 2011 is logopedische zorg echter ook direct toegankelijk (raadpleeg hiervoor uw polis/zorgverzekeraar).

Aanmelding

Wanneer u zichzelf of uw kind aanmeldt, zal gevraagd worden waarom diegene logopedie nodig heeft. Soms wordt er voor extra toelichting contact opgenomen met de doorverwijzende specialist.

Samenwerking

Wij werken nauw samen met o.a. huisartsen,
KNO-artsen, fysiotherapeuten, psychologen, tandartsen en orthodontisten.
Maar ook met schoolbegeleidings-diensten, ambulant begeleiders en
scholen hebben wij direct contact.


Behandeling

De eerste afspraak bij de logopedist bestaat uit een vraaggesprek en een onderzoek. Voor een uitgebreid onderzoek zijn meerdere afspraken noodzakelijk. Na het onderzoek wordt de conclusie met u besproken en wordt beslist of er een behandeling volgt. Iedere behandeling duurt een half uur, opgebouwd uit 25 minuten behandeltijd en 5 minuten dossiervorming. In de meeste gevallen wordt er één keer per week behandeld. Een andere frequentie is ook mogelijk. Indien nodig kan de behandeling aan huis plaatsvinden. Tijdens de behandeling wordt er geoefend en het is de bedoeling deze oefeningen thuis te herhalen. Het verloop van de behandeling wordt regelmatig met u besproken. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de soort en de ernst van de klacht.

Klik hier voor een folder "Informatie over de behandeling".


Behandelovereenkomst

Volgens de WGBO (wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) vragen wij u bij aanvang behandeling een behandelovereenkomst te tekenen.
Hierin worden een aantal zaken vastgelegd.
In onze informatiefolder in de wachtkamer vindt u een voorbeeld hiervan.

Vergoeding

De behandeling wordt in principe vergoed door uw zorgverzekeraar. (Vanaf 18 jaar geldt wel het normale eigen risico voor kosten in het basispakket). Afspraken hierover vindt u in uw polisvoorwaarden. Logopedie zit in het basispakket, zowel voor kinderen als voor volwassenen. U kunt ervan uitgaan dat de praktijk een contract met alle zorgverzekeraars zal sluiten, tenzij de beroeps-vereniging NVLF een negatief advies hierover uitbrengt. Voor niet-gecontracteerde zorg hanteren wij een tarief van € 35,50 per zitting. Voor overleg met en verslaglegging aan derden hanteren wij een ander tarief. Dit wordt zo nodig met u besproken indien dit zich voordoet.

Afmelden afspraak

Afspraken die tot 24 uur van tevoren worden afgezegd, worden niet in rekening  gebracht.

BSN

Met ingang van 1 juni 2009 is het verplicht voor zorgverleners om uw Burger Servicenummer te noteren in uw dossier. Bovendien is er een identificatieplicht in de zorg. Wij vragen u daarom om bij de eerste afspraak een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

Meldcode Kindermishandeling

Bij vermoeden van kindermishandeling zijn wij verplicht de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld te volgen.


Waarneming

Wij proberen de continuïteit van behandeling zo goed mogelijk te waarborgen.
Waarneming kan soms nodig zijn in verband met ziekte, vakantie en/of studieverlof. Waarneming zal altijd geschieden door een gediplomeerde logopedist. Mocht het onverhoopt zo zijn dat er geen vervanging mogelijk is en er geen ander tijdstip voor een afspraak gevonden kan worden, dan zorgen wij ervoor dat u tips en oefeningen krijgt om zelfstandig verder te oefenen tot aan de volgende afspraak.

Privacy

Wij voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG.

De logopedist neemt kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Binnen de logopedie-praktijk wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie. Het privacyreglement van de NVLF zal worden nageleefd, alsmede de voorschriften volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de AVG.
Uw gegevens worden door ons gearchiveerd en bewaard, zoals wij dit volgens de wet verplicht zijn te doen.

Download onze privacy policy.
Klachten

U komt voor goede hulp en begeleiding. Die willen wij graag bieden. Wij doen er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dat te bespreken. Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen. Wij zijn aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici.
(zie www.klachtenloketparamedici.nl).

 Sinds 2018 hebben wij ook praktijk in Uden-Zuid: Wislaan 219 en in Uden-Oost, Germenzeel 500. Renske is daar namens onze praktijk werkzaam       

“Wij gaan iets verder dan het achterste van onze tong”